Dnes je 24. červen 2024
svátek má Jan

Obsah stránky

Zajímavosti

Pamětní listiny

Při opravě kostela byla opravena i báně kostela.Za účasti zástupců obce, kronikářem redaktorky zpravodaje a p. faráře byla otevřena schránka uložená v kostelní báni.V ní byly uloženy pamětní mince, papírové peníze a také pamětní listina. Její doslovný opis zní:

Za panování Jeho Veličenstva Císaře a Krále Františka Josefa I, c.k. místodržitele Dra. Karla barona Heinolda, c.k. okresního hejtmana Dra. Josefa Wierera; představenstva obce: Františka Machaře, starosty, Cyrila Skácela, I. Radního, Karla Hladkého, II. Radního, členů obecního výboru: Františka Bezkyby, Nikodéma Dočkala, Adolfa Dopity, Josefa Dopity, Jana Chlupa, Antonína Knichala, Antonína Machaře, Jana Ondrušky a Vavřince Šťastného; faráře P. Jana Dostála, nadučitele Františka Machaře, byl tento chrám Páně roku dolepsaného opraven jak následuje: věž nadstavena, nová střecha na věž dána a zevnějšek kostela, vše nákladem obce 3300 Korun; zřízeny věžní hodiny za 900 Korun, z dobrovolných příspěvků farníků Hoštických a darem občanů Heroltických.Práci zednickou provedl František Kadlčík z Ivanovice, klempířskou Josef Foltánek z Ivanovice a hodiny František Moravous z Brna.

V Hošticích, dne 26. Května 1911.

Dodatek v roce 1938

V měsíci srpnu tohoto roku byla báně zdejšího farního kostela v Hošticích pozlacena nákladem 500 Kč, po provedené malbě kostela a opravě božího Hrobu, opravy tyto provedl Emmanuel Patloka, pozlacovač a malíř pokojů v Ivanovicích na Hané.Malba kostelastála 2200 Kč, když byl opraven vnitřek kostela, usneslo se obecní zastupitelstvo jako kostelní konkurenční výbor provésti obnovu kostela i zvenku, což stálo 1100 Kč.Starostou obce zdejší byl Ludvík Machař, rolník v Hošticích číslo domu 18, náměstkem obce byl zdejší farář Inác Kment.Dále byly opraveny sochy před kostelem a to socha sv. Jana Nepomuckého a kříže před kostelem a socha sv. Josefa.

V Hošticích, dne 12.srpna 1938.

Na opravu soch přispěli:

p. Jan Večerka, na opravu sochy sv. Jana Nep. A kříž před kostelem
Novotná Františka, Novotná Ludmila, Obořilová, Kocourková, Procházková, manželka Jana Procházky, Karla Jedličková, Skácelovy čís. 15, Skácel Josef, Procházka Josef č. 56, Zlámalová Marie, Kaláb Dominik, pí Vlčková, Novotná Božena, všichni jsou z Heroltic.Manželé Francovi, rolníci z Heroltic.
Z Hoštic:pí. Kopřivová, manželé Dvořákovi, František Vojtek, Zapletalová Marie, manželé Hromkovi, pí Strašáková, manželé Kiliánovi, Antonín Kilián, manželé Strašákovi, p. Říha Josef, p.Dopita Adolf, Machař František, Knichal Antonín, Františka Jurná.

Na památku se podepsali všichni, kteří v kostele pracovali:

Práce malířské a pozlacovačské - mistr Eman Patloka a dělníci z Ivanovic, rekonstrukce prací elektrotechnických Josef Ondruška, závod elektrotechnický, Štěrba Miroslav malíř z Málkovic, Středa Zigmund kostelník, Laďa Patloka, syn mistra E. Patloky, práce čištění a umývání v kostele provedli sl. Máňa Koutná a matka, malíři a dělníci - Ocela František z Ivanovic, Cigánek Josef z Boškůvek, Kovářík František z Dětkovic, zedníci od p. stavitele Funtíčka - Jakubík Josef z Pustiměře, Zbořil Antonín ze Zelené Hory, Kovář Josef z Hoštic.
Tyto práce byly prováděny za velkého vedra, tedy nápoje dodával p. Jaroslav Pavlas cca za Kč 500,--.
Sejmutí kříže a báně z věže provedl p.František Medek, stropník z Ivanovic a Mirek Štěrba z Málkovic.

V Hošticích 13.srpna L.P.1938"

Do nově opravené báně bylo zhotovenonové měděné pouzdro, kam bylo uloženo zpět vše, co původně v báni bylo a navíc byla přidáno Pokračování pamětín listiny - rok 2003 tohoto znění:

"V rámci celkové opravy vnitřních a venkovních omítek, výměny klempířských prvků, vnitřního vymalování, nátěru fasády byla 7.dubna snesena báně zdejšího kostela Sv. Jana Křtitele a otevřena za účasti:Starostka Božena Bugnerová, místostarostka Helena Autratová, člen rady Karel Míka, zastupitel ing. Oldřich Tomášek, člen komise pro rozvoj obce Mir. Bugner, farář P. Vlastimil Vaněk, red. Obecního zpravodaje Jarmila Míková a kronikář Václav Hort.Další zastupitelé obce:Anton. Dynka, Vratislav Kocourek, Jaroslav Skácel, Ilan Michálek, Tomáš Kozák, Iveta Pospíšilová, Marie Navrátilová, Naděžda Suchomelová, Josef Navrátil, ing. Ivo Tomášek, Zdeňka Mrnuštíková.

Oprava kostela byla zahájena v roce 1999 okopáním vnitřních a venkovních omítek, dále pak snížením terénu okolo kostela s odvětráním základů.Občany bylo opracováno 438 hodin.Stavební práce provedla stavební firma Jaroslava Dobeše z Drysic, klempířské práce provedl Pan Batěk z Pustiměře a pan Poč z Vyškova vyrobil a provedl zlacení báně a opravu kříže.Oprava kostela je rozpočtována na 968535,-- Kč.Klempířské práce 136000,-- Kč, výroba báně 16000,-- Kč, zlacení 20000,-- Kč.Oprava kříže 4000,-- Kč.Stavební práce s nájmem lešení, maleb a nátěrů fasády 792535,-- Kč.Obecní úřad dal na opravu 500000,-- Kč.ostatní prostředky byly ze sbírek občanů a příspěvků nadřízených úřadů.

V Hošticích, dne 26.května

Do báně kostela bylo dále uloženo:poslední číslo Zpravodaje obce, platné kovové mince od 0,10 Kč po 20,-- Kč, pan farář darovalpapírovou dvousetkorunu, paní Autratová kovovou minci Euro, z mateřské školy paní ředitelka připravila samostatnou schránku, ale vzhledem k omezému místu v báni zde byly uloženy pouze dvě ukázky práce dětí z MŠ a fotografie dětí z MŠ z klutirních vystoupení.

Historie - zajímavosti

Patička stránky