Dnes je 25. květen 2024
svátek má Viola

Obsah stránky

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách: úterý 8:00 - 17:00, čtvrtek 8:00 - 17:00
 2. Telefonické podání: pevná linka - 517 361 245
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@hostice-heroltice.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Hoštice-Heroltice, Hoštice 78,682 01 Vyškov.
Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:
 • jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.
 
Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.
 

Příjem žádostí a způsob podání

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách: úterý 8:00 - 17:00, čtvrtek 8:00 - 17:00
 2. Telefonické podání: pevná linka - 517 361 245
 3. Poštou na adresu Obecní úřad Hoštice-Heroltice, Hoštice 78,682 01 Vyškov
 4. Elektronicky na e-mail: obec@hostice-heroltice.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
 5. Elektronicky datovou schránkou: e64bnb3
 6. Elektonickou podatelnou
 
V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.
Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).
 
Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona) - do 7 dnů od odložení.
 
Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.
 
Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.
 
Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
 
Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 5, písm.b zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:
 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Hoštice-Heroltice, Hoštice 78,682 01 Vyškov
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
 
O odvolání rozhoduje:
 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.
O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  
- jednostranně formát A4 Kč/ks
- oboustranně formát A4 Kč/ks
- jednostranně formát A3 Kč/ks
- oboustranně formát A3 Kč/ks
- kompaktní disk (CD) Kč/ks
paušál provozních nákladů (materiál, energie)
ostatní náklady dle skutečně
vynaložených nákladů

Patička stránky